U bent hier: Home - Proces - Werken in of met verontreinigde grond

Printvriendelijke versie

 
 
 

Bijlage 9. Werken in of met verontreinigde(e) grond (-water)


Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich bewust is van de risico’s die hij of zij loopt tijdens het werk. Weten wat de risico’s zijn en weten hoe deze risico’s zijn te voorkomen (of zo veel mogelijk te beperken), zijn belangrijke gegevens voor het bepalen van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Bij twijfel werk stoppen en overleggen met leidinggevende die op zijn beurt advies aan de veiligheidskundige
kan / moet vragen.

Contactmogelijkheden
Wanneer:
 • Tijdens het bouwproces, in het bijzonder bij grond-, bagger-, riolerings-, funderings- en bemalingswerken, kan verontreinigde grond en/of verontreinigd (grond-)water vrijkomen.

Hoe:
 • Inslikken (uit te sluiten bij inachtneming van zorgvuldige persoonlijke hygiëne, tenzij stuiven);
 • Inademen (voornamelijk om stoffen in gas- of dampvorm);
 • Opname via of aantasting van de huid (met name in geval van direct contact van de huid met vloeistoffen).

Veiligheidsklasse
De aard, eigenschappen en vastgestelde concentraties van aangetroffen stoffen in grond en grondwater vormen de grondslag bij het vaststellen van de veiligheidsklasse.

Indeling klassen voor werkzaamheden in verontreinigd(-e) grond (-water):
 • Basisklasse, gering arbeidshygiënisch risico (veelal categorie 1 grond);
 • T-klassen (1T, 2T en 3T), veiligheidklasse voor het risico van blootstelling aan toxische (giftige) stoffen;
 • F-klassen (0F, 1F en 2F), veiligheidklasse voor het risico van het ontstaan van brand of explosie.

De T- en F-klassen worden altijd tezamen bepaald. De reden hiervoor is dat toxische stoffen veelal ook brandgevaarlijke eigenschappen bezitten en andersom.

Maatregelen
Voor het werken in de Basisklasse dienen de volgende maatregelen te worden genomen:
 • Voorlichting aan personen die de verontreinigde zone voor de eerste maal zullen betreden omtrent de binnen de verontreinigde zone in acht te nemen regels en maatregelen met betrekking tot persoonlijk bescherming en arbeidshygiëne (Houd hierbij rekening met anderstaligen.);
 • Markeren verontreinigde zone;
 • Op de locatie moeten een schaftruimte en een kleed- en wasgelegenheid aanwezig zijn;
 • Te gebruiken PBM binnen de verontreinigde zone:
  • (Sanerings)overall;
  • Handschoenen;
  • Veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen;
  • Ruimzichtbril (indien risico voor spatten aanwezig is).
Bij werkzaamheden in de nabijheid van hijs-, graaf- en hefwerktuigen en bij risico’s van vallende voorwerpen moet ook de veiligheidshelm onderdeel vormen van voornoemde PBM.

 • Voorkomen van aanraking van de huid met verontreinigd(e) grond (-water).

Medewerkers kunnen zelf voorkomen dat inwendige of uitwendige besmetting plaatsvindt. Hiervoor zijn de onderstaande gedragsregels van kracht:
 • Bij aankomst op het werk meegenomen etenswaren en rookartikelen opbergen in de schaftruimte;
 • Roken, drinken en eten binnen de verontreinigde zone is verboden;
 • Voor het eten of bij toiletbezoek in de kleedruimte overall, laarzen en handschoenen uitdoen en de handen goed wassen in de daarvoor bestemde ruimte;
 • Na afloop van de werkzaamheden goed wassen in de daarvoor bestemde ruimte.
De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten op het werk blijven. Er moeten altijd voldoende schone overalls in voorraad zijn. De gebruikte werkkleding mag niet mee huis worden genomen en dient door of vanwege de werkgever regelmatig te worden gewassen.

Voor het werken in de T- en F-klassen worden de extra te nemen maatregelen voor uitvoering van de werkzaamheden besproken in een kick-off meeting.

Bedrijfsgezondheidszorg
Binnen de verontreinigde zone mogen jeugdigen (personen beneden de 18 jaar), zwangere vrouwen en vrouwen in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven geen arbeid verrichten.

Op grond van de Arbowet wordt iedere medewerker in de gelegenheid gesteld zich periodiek medisch te laten onderzoeken. De medewerker die nieuw bij een bedrijf in dienst komt en die op een locatie werkzaamheden met verontreinigde grond of verontreinigd (grond-) water in de T- en F-klassen moet gaan verrichten of indirect aan de gevolgen hiervan kan worden blootgesteld, is verplicht een dergelijk arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Voordat hij op het werk komt, moet hij door een bedrijfsarts zijn gekeurd en geschikt zijn verklaard.

Paragrafen 3.10 en 5.14 van het Vakboekje veilig funderen geeft meer specifieke informatie.

Documentatie
 • CROW publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond-)water”
 • NVAF-publicatie Funderingswerk in verontreinigd(e) grond(water)
 • Vakboekje Veilig Funderen
 
   
   
 

Download gehele proces als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina